REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.superodchudzanie.pl
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem http://www.superodchudzanie.pl , prowadzonym przez sprzedającego, tj. firmę:
"ART-PAT" PATRYK GLINA; UL. PODRÓŻNA 43 DZIEKANÓW NOWY; 05-092 ŁOMIANKI; NIP 118-194-95-69; REGON 365056621
– numer telefonu  (+48) 602 502 622
– adres poczty elektronicznej : biuro@superodchudzanie.pl
 
§1 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami.
*Regulamin– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)
* Konsument – osoba fizyczna zawierająca z "ART-PAT" PATRYK GLINA–Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
*"ART-PAT" PATRYK GLINA– firma
*Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży
*Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy "ART-PAT" PATRYK GLINA– a Konsumentem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
*Sklep Internetowy (Sklep)– serwis internetowy za pośrednictwem którego Konsument może złożyć Zamówienie.
*Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, wybrany sposób dostawy (lub odbiór osobisty) oraz sposób uiszczenia ceny, którego złożenie prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
*Strona internetowa – strona www znajdująca się pod adresem; http://www.superodchudzanie.pl
*Konto Konsumenta – baza zawierająca w szczególności dane Konsumenta służące m.in. do realizacji składanych Zamówień oraz historię Zamówień i reklamacji.
 
 
§2 ZASADY OGÓLNE
1.Warunkiem dokonania zakupu Produktów w Sklepie tj. zawarcia Umowy Sprzedaży jest złożenie zamówienia i dokonanie płatności na zasadach określonych w Regulaminie "ART-PAT" PATRYK GLINA, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień.
2.W celu złożenia zamówienia Konsument powinien dysponować:
a. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail),
b. urządzeniem podłączonym do sieci Internet, które spełnia następujące
wymagania techniczne:
-procesor min. 200MHz, 64MB RAM,
-karta graficzna obsługująca rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów,
-przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer wersja >= 6.0, Mozilla Firefox, Opera),
-klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
3.Konsument ma obowiązek powstrzymania się od wszelkich czynności wpływających lub mogących wpływać na działalność Sklepu w szczególności do powstrzymania się od dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
4."ART-PAT" PATRYK GLINA zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za to, że Strona internetowa, na której znajduje się Sklep oraz serwer, na którym się znajduje Strona internetowa nie będą współpracowały ze sprzętem używanym przez Konsumenta, ani za żadne szkody, jakie mogą odnieść Konsumenci w związku z zawieszeniem serwera, czy też przerwą techniczną w działalności Sklepu.
5.Konsument odnieść w związku z zawieszeniem serwera, czy też przerwą techniczną w działalności Sklepu.
 
 
§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1.Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Informacje dotyczące Produktów dostępnych w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu przepisów prawa.
3.Wszystkie ceny Produktów udostępnionych w Sklepie są cenami BRUTTO.
4.Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. Konsument może dokonywać zakupu poprzez zalogowanie się na swoje konto, lub tez bez konieczności zakładania konta.
6.Login stanowić będzie przydzielony Numer Konsumenta . Hasło stanowi ciąg znaków ustalanych przez konsumenta.
7.Konsument ma obowiązek zachowania hasła oraz przydzielonego Numeru w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Konsument ponosi pełną odpowiedzialności za działania podjęte przez osoby trzecie powstałe na skutek udostępniania im numeru i/lub hasła przez Konsumenta.
8.Podczas składania Zamówienia Konsument:
9.Z chwilą złożenie przez Konsumenta Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. -loguje się do swojego Konta ,
  -dokonuje wyboru zamawianych Produktów poprzez umieszczenie ich w koszyku,
  -wybiera sposób oraz adres dostawy,
  -wybiera formę płatności.
 
§4 PŁATNOŚCI
1. Konsument może wybrać następujące formy płatności:
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym
- płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24
- płatność przelewem na rachunek bankowy ; "ART-PAT" PATRYK GLINA; KONTO BZ WBK  PL 41109010140000000133150998
- płatność za pobraniem przy wybraniu opcji wysyłki pobraniowej
2.Na każdy sprzedany Produkt "ART-PAT" PATRYK GLINA wystawia dowód sprzedaży, który będzie doręczany Konsumentowi łącznie z Produktem.
3."ART-PAT" PATRYK GLINA zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie. Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim realizowane będą w oparciu o cennik obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia
§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1.Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu przez Konsumenta lub inną wskazaną przez niego osobę trzecią, Oświadczenie może być przekazane drogą , poczty elektronicznej; biuro@superodchudzanie.pl
2.Konsument , który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zgodnie pkt 1 powyżej zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu.
3.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres i procedurze podanej Konsumentowi w dziale Warunki Dostawy i Zwrotów.
 
 
§ 6 WARUNKI DOSTAWY
Zamówienia złożone do godz. 12:00 wysyłane są tego samego dnia – o ile zaksięgowano wpłatę. Zamówienia są wysyłane z Polski. Czas oczekiwania na dostawę jest zależny od dostawcy krajowych usług transportowych, przeważnie 1-3 dni, w wyjątkowych przypadkach 5 dni roboczych. Prosimy mieć na uwadze, iż zastosowana strategia logistyczna – choć redukuje koszta – nieznacznie wydłuża realny czas realizacji zamówienia.
W przypadku braku towaru na stanie magazynowym nawiązujemy kontakt mailowy i/lub telefoniczny w celu określenia przewidywanego terminu realizacji bądź zamiany produktu na inny. Wszystkie przesyłki są starannie zabezpieczane – kartonowe opakowania jednostkowe lub zbiorcze
 
 
§ 7 ZWROTY I WYMIANY
Zgodnie z polityką firmy możliwy jest zwrot każdego nowego, nie naruszonego produktu w terminie do 30 dni od momentu otrzymania przesyłki.
Całą kwotą zakupu zwracanych produktów zwracamy na konto klienta najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli zwrot wynika z naszej pomyłki (np. klient otrzymał niewłaściwy produkt) do kwoty doliczamy również koszta przesyłki zwrotnej, które poniósł klient.
Warunkiem jest odesłanie na nasz adres produktów, które z jakichkolwiek względów nie spełniają oczekiwań klienta wraz z podaniem numeru zamówienia. Produkty muszą być w nienaruszonym stanie, czyli:
 • opakowanie niezniszczone i bez oznak otwarcia
 • nienaruszona plomba zabezpieczająca
 • ilość/masa i rodzaj produktu zgodne z zamówieniem
Odesłany produkt, który spełnia powyższe wymogi wymieniamy na inny, wybrany przez klienta (z tej samej kategorii cenowej) lub zwracamy koszta zakupu na podane konto bankowe. Z uwagi na prawo podatkowe zwrotśrodków pieniężnych oraz korekta zamówienia możliwe są wyłącznie przed zamknięciem okresu rozliczeniowego firmy (tzn. w obrębie tego samego roku kalendarzowego).
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania Konsumenta na stronie Sklepu nastąpiła zmiana Regulaminu, Konsument akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.
2.Umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4.Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między "ART-PAT" PATRYK GLINA a Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według obowiązujących przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej, z tym zastrzeżeniem, że Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu za pośrednictwem rzecznika praw konsumentów.
 
 
§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Konsumenta
2.Administratorem danych osobowych Konsumenta w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) jest "ART-PAT" PATRYK GLINA.
3.W związku z warunkami i celami Sklepu Internetowego "ART-PAT" PATRYK GLINA zbiera następujące dane Konsumenta : imię i nazwisko lub firma, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, adres e-mail, telefon oraz dodatkowo w przypadku Konsumentów będących przedsiębiorcami: NIP, REGON, dane osób uprawnionych do reprezentacji i/lub bezpośredniego kontaktu.
4.Dane osobowe , zbierane są przez "ART-PAT" PATRYK GLINA w celu:,
 1. realizacji Umowy sprzedaży,
 2. tworzenia i zarządzania Strukturami Sprzedaży,
 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 4. tworzenia raportów i analiz na potrzeby "ART-PAT" PATRYK GLINA , dotyczących funkcjonowania Sklepu.
Uprawnienia "ART-PAT" PATRYK GLINA
 1. "ART-PAT" PATRYK GLINA zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Konsumenta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. "ART-PAT" PATRYK GLINA oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz "ART-PAT" PATRYK GLINA usługi:
  • hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem w zakresie niezbędnym do realizacji Umów Sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji oraz skorzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie,
  • w zakresie tworzenia i zarządzania Strukturami Sprzedaży.
 3. "ART-PAT" PATRYK GLINA oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Konsumenta . Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@superodchudzanie.pl
Uprawnienia Konsumenta
 1. Każdy Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres; biuro@superodchudzanie.pl
 2. Konsumentowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@superodchudzanie.pl

facebook mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. Podróżna 43 Dziekanów Nowy

telefon

telefon:

 

mail

e-mail:

 

NA SKRÓTY:

 

MODELE RC

SKLEP

KONTAKT